logo

נוהל למניעת הטרדה מינית

במקומות עבודה, קיימים נהלים נוקשים יחסית במטרה למנוע הטרדות מיניות. להלן אכיר לכם את הנוהל למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, את הדרכים לביצוע הנוהל בפועל וכן אבהיר מה הן ההשלכות של אי עמידה בנהלים. כפי שנראה להלן, עובדת שהוטרדה תוכל לתבוע פיצויים ממעסיק שלא עמד בנהלים בהם הוא מחויב.

 

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית קובע אילו התנהגויות מיניות אסורות נחשבות להטרדה מינית. המשותף לכל ההתנהגויות הללו, הן שהן נעשות שלא בהסכמה חופשית ומרצון של המוטרדת. אם היא תסכים באופן מלא ומתוך רצונה החופשי להתנהגויות אלו, הן לא ייחשבו כמובן להטרדה. ההתנהגויות האסורות הנחשבות להטרדה מינית הן:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
  2. מעשים מגונים
  3. הצעות מיניות חוזרות כאשר הניצע הביע את התנגדותו להצעות אלו
  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם כאשר האדם הביע התנגדותו להתייחסויות אלו
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם ובכלל כך לנטייתו המינית

 

כל מי שסבלה מהתנהגויות שכאלו – הוטרדה מינית. ביכולתה לפנות למשטרה ולהגיש תלונה כנגד המטריד, להגיש נגדו תביעה אזרחית לפיצויים וכן לפנות לאחראי על הטרדות מיניות בעבודה לפתיחה בהליך משמעתי כנגד המטריד.

הטרדה מינית בעבודה

כאשר ההטרדות קורות במקום העבודה, אין כל דרישה מצד החוק שהעובדת תביע את התנגדותה להצעות או להתייחסויות המיניות. עצם ההצעות וההתייחסויות נחשבות להטרדה, גם אם העובדת לא הביעה התנגדות לאמירות.

הסיבה לכך היא החשד מניצול יחסי מרות בעבודה, שהובילה להסכמה לא חופשית ולא מלאה להתייחסויות, להצעות או למעשים המגונים. לכן, מלכתחילה, די בכך שהעובדת תוכיח שהמעשים נעשו כדי שהם ייחשבו להטרדה. אולם אם החשוד בהטרדה יצליח להוכיח שהמעשים נעשו בהסכמה מלאה וללא ניצול כלשהו של יחסי מרות, המעשים לא ייחשבו להטרדה. בפועל, לא פשוט בכלל להוכיח שלא היה ניצול של יחסי מרות.

עם זאת, במקום העבודה המטרה היא להמעיט ככל שניתן בהתרחשות הטרדות מלכתחילה. לכן, קיימים נהלים למניעת הטרדה מינית בעבודה. כעת, נכיר את הנהלים למניעת הטרדות מיניות בעבודה.

 

מהו הנוהל למניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית קובע נהלים שעל כל מעסיק לבצע כדי למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה שלו. הנוהל הראשון הקבוע בחוק הוא החובה למנות אחראי על מניעת הטרדות מיניות. הנוהל השני הוא חובת פרסום התקנון. הנהלים הבאים הם חינוך למניעת הטרדות, בירור תלונות וטיפול יסודי בהן. נעסוק בכל נוהל בנפרד.

מינוי אחראי

מעסיק מחויב למנות לפחות עובד אחד לתפקיד אחראי על תחום ההטרדות המיניות בחברה. האחראי ישמש ככתובת לכל העובדים להגשת תלונות על הטרדות מיניות. האחראי יברר כל תלונה שהוגשה אליו ויגיש למעסיק דו"ח בצירוף המלצות שלו לפעולות הדרושות כנגד העובד החשוד בהטרדה.

 

זהות האחראי

תקנות החוק מורות כי על האחראי להיות אדם המתאים לעבודה, בקיא בהוראות החוק ובהוראות התקנות, מתאים לתפקיד מבחינת כישוריו וניסיונו וכן מבחינת יחסי האנוש שלו במשרד. כמו כן, רצוי למנות אחראית אישה ולא אחראי גבר. אם ממונים מספר אחראים, מצופה שלפחות אחת מהן תהיה אישה.

 

פרסום תקנון

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע נוהל לפיו על המעסיק לפרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה. זאת, בתנאי שבבית העסק מועסקים עשרים וחמישה עובדים לפחות. התקנון יפורסם במקום מרכזי ובולט לעין בבית העסק והעובדים יכירו את התקנון.

 

תוכן התקנון

התקנון עצמו מורכב מארבעה פרקים. הפרק הראשון בתקנון מפרט מה נחשב להטרדה מינית בעבודה. הפרק השני עוסק בחובות המעסיק למניעת הטרדה מינית בעבודה. בכלל כך, מפורטים הנהלים למניעת הטרדה מינית אותם חייב המעסיק ליישם במקום העבודה.

הפרק השלישי מסביר כיצד יש להגיש תלונה על הטרדה מינית לאחראי והפרק הרביעי מבאר את הליך בירור התלונה. בנוסף, ייכתב במקום מרכזי בתקנון שמו של האחראי על ההטרדות במשרד ודרכי יצירת קשר עימו.

 

ניסוח תקנון

באופן עקרוני, כל מעסיק יוכל לנסח לעצמו תקנון כדי לעמוד בנוהל הרצוי למניעת הטרדות מיניות במשרד. אולם תקנות החוק עשו חסד עם המעסיקים ויצרו תקנון לדוגמה. מעסיקים יכולים לקחת את התקנון לדוגמה, לבצע את ההתאמות הנדרשות ולפרסם אותו אצלם. באתרים הממשלתיים אף מופיע תקנון מעוצב, לנוחיותכם.

לאורך השנים נתקלתי במעסיקים שרצו לכתוב תקנון מ-0 ואף שכרו עורכי דין לשם כך. לדעתי, זה מיותר לחלוטין. התקנון לדוגמה מנוסח בצורה טובה ויסודית ואם תפרסמו אותו תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות, תוכלו לדעת בוודאות כי עמדתם בדרישות החוק.

 

אי פרסום תקנון – עבירה פלילית

מעסיק שלא מפרסם תקנון עובר על עבירה פלילית. העונש על עבירה זו הוא קנס כספי. בכל שבוע שעובר מבלי שהמעסיק פרסם את התקנון – ניתן להטיל עליו קנס נוסף.

 

פעולות חינוכיות

המעסיק מחויב, במסגרת הנוהל למניעת הטרדה מינית בעבודה, ליידע את כל עובדיו כי קיים איסור על הטרדות מיניות במקום העבודה, לערוך פעולות הסברה והדרכה בנושא ולפרסם את התקנון במקום מרכזי בעבודה.

 

בירור תלונות

לאחר שהוגשה תלונה, מחובתו של האחראי למניעת הטרדות בעבודה לברר אותה. במסגרת הבירור, יגבה האחראי עדויות מכל המעורבים בעניין, ינסה לאסוף עדויות וראיות ויגיע למסקנות לגבי התלונה. מחובתו לפעול במהירות וביעילות ולא לעכב את הטיפול בתלונה. עם תום הבירור, יכתוב האחראי דו"ח בצירוף המלצות ויצרף אותו למעסיק.

 

נקיטת צעדים משמעתיים

ככל שיש ממש בתלונה, המעסיק מחויב לנקוט בצעדים למניעת הישנות ההטרדה. לרוב, המשמעות תהיה כי מחובתו של המעסיק לפטר את העובד שהטריד. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן להסתפק בצעדים חמורים פחות. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום כדי לדעת אילו צעדים משמעתיים מספיקים כדי לעמוד בנהלים למניעת הטרדות מיניות בעבודה.

אלו היו, אם כן, הנהלים למניעת הטרדה מינית בעבודה בהן מחויב המעסיק לעמוד. נסכם אותם בטבלה קצרה ופשוטה.

שם הנוהל תוכן הנוהל
1 מינוי אחראית על המעסיק למנות אחראית על הטרדות מיניות בעבודה. אליה יגיעו תלונות על הטרדה והיא תברר את התלונות
2 פרסום תקנון אם למעסיק 25 עובדים לפחות, עליו לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית
3 פעולות חינוכיות המעסיק חייב לערוך פעולות חינוך, הסברה והדרכה בנושא הטרדות מיניות בעבודה
4 בירור תלונות האחראי מחויב לברר תלונות המגיעות אליו
5 נקיטת צעדים במידה שנמצא ממש בתלונה, על המעסיק חלה החובה למנוע את הישנות ההטרדה בין היתר בעזרת צעדים משמעתיים כנגד המטריד

 

אי עמידה בנוהל

מעסיק שלא עמד בנוהל למניעת הטרדה מינית, ייחשב למי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של הטרדה מינית. המשמעות היא שהעובדת שהוטרדה תוכל להגיש תביעה גם כנגדו בעילת הטרדה מינית בעבודה! התביעה תוגש לבית הדין לעבודה והעובדת תוכל לתבוע סכום של 120 אלף שקלים לכל היותר, ללא הוכחת נזק.

במקרים רבים,  התשובה לשאלה האם המעסיק עמד בנהלים, אינה פשוטה בכלל. לכן, מומלץ מאוד להיוועץ בשירותיו של עו"ד מומחה בתחום ההטרדות המיניות שיסייע להוכיח את הדברים בצורה הרצויה.

עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בעבודה? לא ברור אם המעסיק עמד בנהלים או לא? פנו אליי לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. אני וצוות המשרד כולו נייצג אתכם בהליך בצורה הטובה ביותר, כאשר אינטרס שלכם, טובתכם ושמירה על זכויותיכם יהיו אצלנו מעל לכל דבר אחר.

מהו הנוהל למניעת הטרדה מינית בעבודה

שאלות ותשובות בנושא נוהל למניעת הטרדה מינית
ישנם מספר נהלים למניעת הטרדה מינית בעבודה. בקצרה, מחובתו של המעסיק למנות אחראי על הטרדות מיניות שיברר תלונות על הטרדות, לטפל בתלונות, לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית ולבצע פעולות חינוכיות והסברתיות בתחום.
מעסיק שלא עומד בנוהל חשוף לתביעת פיצויים מצד עובדים שהוטרדו במקום העבודה. התביעות יוגשו לבית הדין לעבודה וניתן יהיה לתבוע מהמעסיק סכום של עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק.
מעסיק שלא עמד בנוהל לפרסום תקנון עובר על עבירה פלילית. העונש על עבירה זו הוא קנס כספי. ניתן להטיל קנס נוסף כל שבוע, אם המעסיק לא פרסם את התקנון כנדרש.
במקרי קצה, השאלה אם המעסיק עמד או לא עמד בנוהל היא שאלה פשוט מאוד. אולם בחיים, כידוע, המציאות מורכבת וקשה להכריע אם המעסיק עמד או לא עמד בנהלים. לכן, רצוי לשכור את שירותיו של עו"ד מהתחום שייצג את האינטרס שלכם בנושא.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
תלונת שווא על הטרדה מינית בעבודה

במהלך השנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית במודעות לתופעת ההטרדה המינית במקומות עבודה. כתוצאה מכך, נשים רבות יותר מעזות לפנות ולהתלונן על התנהגויות פוגעניות שחוו. לצד

פיצויים הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה היא תופעה נפוצה בישראל, הפוגעת קשות באיכות חייהם ובבריאותם הנפשית של קורבנותיה. למרות קיומו של חוק למניעת הטרדה מינית, נשים וגברים רבים

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

חוק הטרדה מינית נחקק במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות בכלל, ועם תופעת ההטרדות במקום העבודה בפרט. כדי לעשות זאת, החוק מטיל חובות על המעסיק ועל

הטרדה מינית בריאיון עבודה

כמו שהטרדות מיניות בעבודה אינן עניין נדיר במיוחד, אף הטרדות מיניות בראיונות עבודה קורות לא מעט. פורמלית, בזמן ראיון עבודה, עוד לא מתקיימים יחסי עבודה

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

כולנו מכירים סיפורים על הטרדות מיניות בעבודה, על ניצול יחסי מרות ועל עונשים חמורים שהוטלו על מי שהורשעו בהטרדות מיניות במקום העבודה. אולם מה נחשב

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן