logo

הטרדה מינית בעבודה

אנו נמצאים בעבודה רוב שעות היום. קמים בבוקר, מתארגנים, שמים את הילדים בגן והולכים להעביר את השעות הבאות במשרד. כתוצאה מכך, לסביבת העבודה שלנו יש השפעה עצומה על החיים שלנו, על התחושות ועל החוויות שלנו. כדי שההשפעה של סביבת העבודה על חיינו תהיה חיובית, חשוב לשמור על סביבת עבודה ניאותה ומכבדת, וכמובן ללא הטרדות מיניות בעבודה.
המחוקק הישראלי הבין את החשיבות של סביבת עבודה נטולת הטרדות. לכן, הוא חוקק מספר חוקים שנועדו להבטיח סביבת עבודה שכזו. להלן נכיר את החוקים, התוכן שלהם והפיצויים הקבועים להטרדות בעבודה.

התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בעבודה

ישנן התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית בכל מקום. זה בכלל לא משנה אם הן קורות בפארק ציבורי, בסמטה חשוכה או במשרד של הבוס – הן ייחשבו להטרדה מינית. נגיעות מיניות לא רצויות, למשל, יענו על הגדרה זו.
מנגד, החוק למניעת הטרדות מיניות מגדיר מספר התנהגויות שייחשבו להטרדה מינית דווקא במקום העבודה. מדובר בהטרדה מינית באמצעות אמירות פסולות. כדי להבין מהן אותן אמירות הפסולות במקום העבודה דווקא, נצטרך להכיר תחילה את המצבים בהם האמירות ייחשבו להטרדה מינית בכל מקום.

קביעת החוק הישראלי

החוק קובע את הקביעה הבאה: "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות" תיחשבנה להטרדה מינית והמציע ייחשב למטריד. שימו לב למרכיבים השונים של ההטרדה לפי הסעיף:

  • הצעות בעלות אופי מיני
  • ההצעות חוזרות ונשנות
  • מופנות לאדם מסוים
  • האדם הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהצעות

רק אם ארבעת המרכיבים המוצגים מתקיימים, האמירה תיחשב להטרדה מינית. מבחינת החוק. כך, אם למשל אדם מציע לשכנה שלו הצעות מיניות והיא לא מראה שהיא לא מעוניינת (היא למשל מחייכת לעבר המציע), היא לא תוכל לטעון שלא מדובר בהטרדה.

מתי אם כן מדובר בהטרדה מינית?

לעומת זאת, כאשר ההצעות מוצעות בסביבת העבודה שלכם ותוך ניצול יחסי מרות, אין צורך בהבעת חוסר עניין בהצעות. די בכך שאדם מציע הצעות מיניות שכאלו תוך ניצול יחסי מרות כמה פעמים, כדי להחשיב אותו למטריד. ככל שמתקיימים מרכיבים 1 עד 3, מדובר בהטרדה.

בנוסף לקביעה הקודמת, החוק קובע קביעה נוספת: "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות" תיחשבנה להטרדה מינית והמציע ייחשב למטריד. גם כאן,

האמירה כוללת ארבעה מרכיבים שבהתקיימם ההצעה נחשבת להטרדה:

  • התייחסויות מיניות
  • התייחסויות חוזרות
  • מופנות לאדם מסוים
  • האדם הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהתייחסויות מיניות אלו.

כדי שהתייחסויות למיניות תיחשבנה להטרדה בסביבת העבודה, די בכך שההתייחסויות מיניות, חוזרות ומופנות לאיש או אישה מסוימים ונאמרות תוך ניצול יחסי מרות. אין צורך בכך שהעובד יביע חוסר עניין בהתייחסויות.

 

אם כן, לפי החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה, כל הצעות מיניות חוזרות לעובדת או התייחסויות חוזרות למיניותה תיחשבנה להטרדה מינית אם הן נאמרו תוך ניצול יחסי מרות. מעבר לכך, כל התייחסות משפילה למיניותו או לנטייתו המינית של אדם יכולה להיחשב להטרדה מינית, בין אם האמירה המבזה נאמרה בעבודה ובין אם נאמרה בכל מקום אחר.

הטרדה מינית מצד מנהל ישיר

כאמור, ההטרדות שהוצגו ייחשבו להטרדות מיניות רק אם הן נעשו תוך ניצול יחסי מרות בין הבוס לעובדת. איך נדע אם התקיימו יחסי מרות שכאלו? בתי המשפט בישראל קבעו חזקה, כלומר הנחת מוצא, לפיה קשר בין בוס לעובדת כולל ניצול יחסי מרות. הבוס יוכל להוכיח שלא מתקיים ניצול שכזה, אך חובת ההוכחה תהיה עליו ולא על העובדת שטוענת כי היה ניצול של יחסי המרות.

הטרדה מינית בריאיון עבודה

הבנו שהטרדה מינית יכולה להתבצע במקום העבודה, בעיקר כשקיימים יחסי מרות בין הבוס לעובדת. אולם האם ההטרדה המינית יכולה להתרחש כבר בריאיון העבודה? השאלה מתייחסת, כמובן, להטרדות הייחודיות למקום העבודה שכן הטרדות מיניות אחרות יכולות להתרחש בכל מקום.
כדי לענות על שאלה זו, יש להיעזר במבחנים השונים באמצעותם בתי המשפט פוסקים אם מתקיימים יחסי עבודה בין המראיין למרואיינת. לאור העובדה שגורל המראיינת תלוי במראיין במידה לא מבוטלת והיא כפופה להחלטתו, נראה שניתן בהחלט להתייחס להטרדות מיניות בריאיון עבודה באותו האופן שנתייחס להטרדות מיניות במקום העובדה. מכיוון שכך, התשובה לשאלה תהיה, ברוב המקרים חיובית, אולם יש לבחון את הנסיבות הספציפיות בכל מקרה ומקרה.

בירור תלונה על הטרדות מיניות בעבודה

קיימת בישראל פרוצדורה ייחודית לבירור תלונות על הטרדה מינית בעבודה. החוק למניעת הטרדות מיניות והחוק לשוויון הזדמנויות בעבודה מגדירים למעסיקים כיצד עליהם לברר תלונות על הטרדות מיניות ובאילו צעדים עליהם לנקוט במקרים השונים.

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית קובע מספר חובות של המעביד לבצע בכל הנוגע להטרדות מיניות במקום העבודה וכן קובע השלכות במקרה שהמעביד לא יעמוד בחובותיו. לפני שנצלול אל החובות עצמן אני רוצה להדגיש לכם כי למעביד יש אחריות אישית למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. מעביד שלא יעשה את המוטל עליו בנושאים אלו עלול למצוא את עצמו מתחייב באופן אישי בתשלום פיצויים לנפגעת מההטרדה.

מניעת הטרדה מינית בעבודה

החוק קובע כי על המעביד להתקין תקנון במקום העבודה המפרט את כל המידע הנחוץ על הטרדות מיניות במקום עבודה. בנוסף, על המעסיק למנות אדם לממונה על הטרדות מיניות, לברר כל תלונה על הטרדה מינית שתוגש וככל שיימצא ממש בטענה למנות את הישנות ההטרדה.

תקנון למניעת הטרדה מינית

בכל מקום עבודה בו מצויים 25 עובדים ומעלה, המעביד חייב לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית. התקנון יכלול את עיקרי הוראות החוק על הטרדות מיניות במקום עבודה וכן יפרט אודות דרכי הגשת התלונה, פרטי הממונה על הטרדות מיניות במשרד ועוד.
מעסיק שלא יפרסם תקנון, יחויב בקנס. הקנס יגדל בכל שבוע שיחלוף מבלי שהמעסיק יפרסם תקנון. באופן זה החוק יוצר תמריץ למעסיק לפרסם תקנון. מעסיק שלא יפרסם תקנון – ישלם על כך ביוקר.

אחראי למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה

המעסיק לא רק חייב לפרסם תקנון אלא גם למנות אדם לאחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה. כל העובדים ידעו מי הממונה על ההטרדות המיניות ויוכלו לפנות אליו במידה שיחוו הטרדה. הממונה ישמע את התלונות ויטפל בהם. הממונה על ההטרדות המיניות לא יוכל להתעלם מתלונות של עובדים על הטרדות מיניות.

עזיבת מקום העבודה בשל הטרדה מינית

ככל שימצא ממש בטענותיו של עובד על הטרדה מינית, הממונה והמעסיק יהיו מחויבים לנקוט בצעדים כדי למנוע מההטרדה לחזור על עצמה. הם יוכלו לנקוט במספר פעולות כדי לצמצם את הסיכויים להישנות ההטרדה. הם יוכלו, למשל, להתקין מצלמות בחלל העבודה. כמו כן, הם יוכלו לערוך שיחות בנושא. אולם הם יצטרכו בעיקר לפעול כנגד החשוד בהטרדה.

על פי רוב, המטריד יצטרך לעזוב את מקום העבודה. כדי למנוע את הישנות ההטרדה, הכי בטוח זה להרחיק את המטריד. לא אחת פיטורי המטריד יהיו צעד הכרחי. עם זאת, ישנם מצבים בהם מספיק להעביר את העובד למשרד אחר של החברה, למשל בעיר או בארץ אחרת.

כיצד עורך דין עבירות מין נכנס לתמונה?

מומלץ להיוועץ בשירותיו של עורך דין עבירות מין הבקיא בדיני עבודה לפני שגוזרים את דינו של העובד המטריד לכאורה. מצד אחד, לא תרצו כמובן להיות חשופים לתביעות הטרדה מינית על טיפול לקוי במטריד. מצד שני, אין צורך לנקוט בצעדים דרסטיים ולא נחוצים שעלולים להרחיק מכם עובדים מסורים ונאמנים.

עורך דין יוכל לייעץ לכם כיצד לפעול בצורה הנכונה ביותר, כך שבאמת תמנעו את הישנות ההטרדה, תעמדו ברף המוסרי המצופה מכם ובדרישות החוק אך לא תצרו אפקט שלילי על החברה כולה. מדובר במלאכה לא פשוטה שדורשת איזון עדין במיוחד.

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה יכולה להתרחש באופנים רבים. החומרה של ההטרדה תלויה בנסיבות המקרה הספציפי. אני רוצה להציג לכם מספר דוגמאות להטרדות מיניות קלאסיות במקומות עבודה ולפרט על ההשלכות שלהן.
תתארו לכם את התרחיש הבא, תרחיש שקורה הרבה יותר מידי. א' נכנסת למשרד ומתקדמת אל עבר השולחן שלה. בדרך, היא חולפת על פני המשרד של הבוס שלה. הבוס דואג להגיד לה, כל יום, כמה היא סקסית, איך החצאית מחמיאה לה או שרואים שהיא הספיקה להתקלח הבוקר. א' מתעלמת מההערות וממשיכה לשולחן שלה.

דוגמא נוספת

אם עקבתם עד כאן, אתם כבר יודעים שמדובר בהטרדה מינית בעבודה תוך ניצול יחסי מרות. נציג מקרה נוסף, דומה אך שונה.

בסוף יום העבודה, א' רוצה לצאת מהמשרד. בדרך החוצה, הבוס מבקש ממנה להיכנס אליו לחדר. הבוס שואל את א' אם יש לה תוכניות הערב והיא אומרת שהיא עסוקה. הבוס עונה לה "חבל, היו לי תוכניות לפנק אותך הערב". למחרת, כעבור שבוע או אפילו כעבור חצי שנה, הבוס מזמין אותה שוב לחדר ואומר לה "אולי הערב תרצי לקבל ממני את מה שמגיע לך?".

העונש במקרים אלו

גם אמירות כאלו ייחשבו להטרדה מינית, למרות שא' לא הביעה כל התנגדות לאמירות. מדובר לא סתם בהטרדה מינית, אלא בהטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות. במקרים שכאלו, העונש על ההטרדה המינית יוכל להגיע לשנתיים מאסר. בנוסף, הבוס חשוף לתביעות פיצויים, כאשר א' זכאית לפיצוי של עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק.
בסופו של יום, הטרדות מיניות אלו הן לא ראויות ומבזות במיוחד אך הן המקרים הקלים של ההטרדות. מקרים קשים יותר יקרו כאשר הבוס ינסה לנשק את א' בניגוד לרצונה, ייגע בה או יאיים עליה שאם היא לא תבצע איתו מעשים מיניים הוא יפטר אותה.
בכל אחד מהמקרים האלו, לא מדובר רק בהטרדה מינית אלא גם במעשה מגונה. הענישה תוכל להגיע ל-3 שנות מאסר ובמקרים בהם המעשה המגונה מבוצע בנסיבות מחמירות הענישה תגיע גם ל-7 או 10 שנים בכלא.

תביעת הטרדה מינית בעבודה

אתם כבר יכולים להבין כי מי שחוותה הטרדה מינית בעבודה, יכולה להגיש שתי תביעות. האחת, תביעה כנגד המטריד. השנייה, תביעה כנגד המעביד. בתביעה כנגד המטריד, הנפגעת תתבע אותו על ההטרדה שהיא חוותה ממנו. התביעה תתנהל במקביל להליך הפלילי בו ייקבע עונשו, או לאחריו.

היתכנות לפיצויים

כפי שתראו בהמשך, גם בהליך הפלילי ניתן לקבל פיצויים מהמטריד. לעיתים, הפיצויים שתקבלי בהליך הפלילי ייתרו את הצורך בהליך אזרחי נפרד. עם זאת, ישנם מצבים בהם הפיצוי שתקבלו בהליך הפלילי אינו ממצה ואינו מספיק ותרצו להגיש גם תביעה אזרחית כנגד המטריד.

תרחישי תביעה אפשריים

אולם הליך התביעה לא יתמצה בתביעת המטריד. תוכלו לתבוע גם את המעביד שלכם, אם הוא לא מילא את כל חובותיו שהוצגו לעיל למניעת הטרדה מינית בעבודה. אם המעביד לא טיפל בתלונה, לא פיטר את המטריד, לא מינה ממונה על הטרדות מיניות או לא פרסם תקנון הטרדות מיניות, הוא נושא באחריות להטרדה המינית.

על נשיאה באחריות זו, תוכלו לתבוע את המעביד בבית הדין לעבודה. גם את המעביד, כמו את המטריד עצמו, ניתן לחייב בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק. עם זאת, תקרת הפיצויים ללא הוכחת נזק מוגבלת ואם תרצו פיצויים מעבר לתקרת הנזק, תצטרכו להוכיח את הנזק שנגרם לכם בבית הדין לעבודה.

נטל ההוכחה

כפי שכבר הזכרנו, בתביעות הטרדה מינית כנגד המעביד נטל ההוכחה מתהפך. לאחר שתוכיחו כי בוצעה הטרדה מינית במקום העבודה, לא תצטרכו להוכיח שהמעסיק לא מילא את חובותיו למנוע הטרדה מינית או לא טיפל בתלונה שלכם כראוי. חובת ההוכחה תהיה עליו להוכיח שהוא כן פעל כשורה – משימה קשה הרבה יותר.

פיצויים בגין הטרדה מינית בעבודה

מעוניינים לדעת כמה פיצויים ניתן לקבל בתביעות הטרדה מינית? בתביעות הטרדה מינית תוכלו לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק עד לגובה של 120 אלף שקלים. בעוד שבדרך כלל אתם צריכים להוכיח שנגרם לכם נזק כדי לזכות בפיצויים, בתביעות הטרדה מינית תצטרכו רק להוכיח שהייתה הטרדה ותזכו בפיצויים גם ללא הוכחת נזק. בכל מקרה היוועצות עם עורך דין עבירות מין הנה חיונית.

תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק

תוכלו לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק גם מהמעביד וגם מהמטריד. התביעה של שניהם יכולה להיות משתלמת למדי. עם זאת, חשוב לי להדגיש כי בית המשפט לא מרבה לפסוק פיצויים בגובה של 120 אלף שקלים. מדובר בסכום העליון של הפיצויים ללא הוכחת נזק וכאשר לא מדובר בהטרדות מיניות חמורות במיוחד, לא צפוי להיפסק מלוא סכום הפיצויים.

כיצד בית המשפט נוטה לפסוק?

על פי רוב, בית המשפט פוסק לטובת הנפגעת פיצוי של עשרות אלפי שקלים ללא הוכחת נזק. עדיין, מדובר בפיצוי משמעותי למדי שיסייע לנפגעת מההטרדה. אולם ככל שאכן ההטרדה גרמה לכן לנזק, תוכלו להגיש תביעה לקבלת פיצויים משמעותיים יותר.
פיצויים בהוכחת נזק תוכלו לקבל במסגרת ההליך הפלילי או בתביעה אזרחית נפרדת. בהליך הפלילי, יוכל בית המשפט לפסוק לטובת נפגעת העבירה פיצויים עד לסכום של 258 אלף שקלים. בפסיקת הפיצוי, ייקח בית המשפט את הנזק ואת הסבל שנגרם לנפגעת כאשר קרתה העבירה ואת הנזק והסבל שלה כיום. הפיצויים יקבעו לפי הסכום המשמעותי יותר – סכום הנזק כיום או סכום הנזק והסבל בזמן הפגיעה המינית.

מיקסום תשלומי הפיצויים

שימו לב – אם תרצו לתבוע פיצויים מעבר לסכום זה או אם תרצו לתבוע את המעסיק שלכן, לא תוכלו לעשות זאת במסגרת ההליך הפלילי ותצטרכו להגיש תביעה נפרדת כפי שהוצג לעיל. כך, תביאו למקסימום את סכום הפיצויים שתקבלו.
אם כן, בתביעות הטרדה מינית בעבודה ניתן לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של 120 אלף שקלים לכל היותר, מהמעביד או מהמטריד. כמו כן, ניתן לקבל עד 258 אלף שקלים בהוכחת נזק במסגרת ההליך הפלילי ותוכלו לתבוע סכומים גדולים יותר בהליך אזרחי נפרד.

לסיכום

תיקי הטרדה מינית בעבודה הם תיקים מורכבים עם הרבה שטח אפור וחוסר וודאות משפטית. אם אתם מעורבים בתיקים שכאלו, אני מזמין אתכם לקבוע איתי פגישת ייעוץ ללא התחייבות. אני אפעל לממש את זכויותיכם ולשמור על כבודכם, תוך שמירה מוחלטת על דיסקרטיות ועבודה מתחת לרדאר.
כלל עורכי הדין הפליליים שלנו, וגם אני כמובן, בוגרי הפרקליטות, השב"כ או המשטרה, כך שאנו מכירים את המערכת מבפנים ויודעים כיצד להתמודד מולה. כמו כן, למשרד מייעצים באופן שוטף שופטים בדימוס כדי להבטיח עבורכם את השירות המשפטי הטוב ביותר שתוכלו לקבל. צרו איתנו קשר – ולא תתאכזבו.

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בעבודה
הטרדה מינית בעבודה היא הטרדה מינית, הקורית במקום העבודה. קומפלימנטים מיניים לא רצויים, הצעות מיניות או מגע מיני ייחשבו להטרדה מינית בעבודה. פעמים רבות הטרדות מיניות שכאלו משלבות ניצול יחסי מרות. במקרים אלו, הוכחת ההטרדה תהיה פשוטה יותר וקיים סיכוי לא מבוטל שהעונש שיוטל על המטריד יהיה משמעותי יותר.
ההבדל הוא שבעבודה יש חשש לניצול יחסי מרות. לאור זאת, לא צריך שהמוטרדת תראה התנגדות לאמירות המיניות או להצעות למעשים מיניים של המטריד. די בכך שהמטריד חוזר על אמירות אלו תוך ניצול יחסי מרות כדי שהוא ייחשב למטריד.
המעביד אחראי ליצור סביבת עבודה ללא הטרדות. לשם כך, עליו לפרסם תקנון המפרט מהן הוראות החוק העיקריות בקשר להטרדות מיניות בעבודה ובכלל, למי לפנות במקרה שעובד הוטרד ומה יהיו דרכי הטיפול בתלונה של העובד שהוטרד. כמו כן, על המעסיק למנות עובד לממונה על תחום ההטרדות המיניות. כל מי שחווה או חוותה הטרדה יבואו להתלונן בפניו על ההטרדה. המעסיק מחויב לטפל בתלונות, לברר אותן ובמידת הצורך לפטר את המטריד כדי למנוע חזרה של ההטרדה.
אם המעסיק לא מילא חובות אלו, ייראו אותו כמי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של הטרדה מינית. המשמעות היא שניתן יהיה לתבוע ממנו פיצויים. בנוסף, אי פרסום התקנון מהווה עבירה והמעסיק ייקנס על אי פרסום התקנון.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
נוהל למניעת הטרדה מינית

במקומות עבודה, קיימים נהלים נוקשים יחסית במטרה למנוע הטרדות מיניות. להלן אכיר לכם את הנוהל למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, את הדרכים לביצוע הנוהל בפועל

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

חוק הטרדה מינית נחקק במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות בכלל, ועם תופעת ההטרדות במקום העבודה בפרט. כדי לעשות זאת, החוק מטיל חובות על המעסיק ועל

הטרדה מינית בריאיון עבודה

כמו שהטרדות מיניות בעבודה אינן עניין נדיר במיוחד, אף הטרדות מיניות בראיונות עבודה קורות לא מעט. פורמלית, בזמן ראיון עבודה, עוד לא מתקיימים יחסי עבודה

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

כולנו מכירים סיפורים על הטרדות מיניות בעבודה, על ניצול יחסי מרות ועל עונשים חמורים שהוטלו על מי שהורשעו בהטרדות מיניות במקום העבודה. אולם מה נחשב

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה מובילה להליכים פליליים, אזרחיים ומשמעתיים. כדי להשיג את התוצאות הרצויות בכל אחד מההליכים הללו, חשוב להיות מיוצגים על ידי עורכי דין מובילים

תביעת הטרדה מינית בעבודה

תביעות הטרדה מינית בעבודה לשם קבלת פיצויים, פיטורי המטריד או במסגרת הליכים פליליים, הינן תביעות מורכבות וחשובות המאפשרות לעשות צדק עם הנפגעות ולהעמיד את המטרידים

התנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה

כולנו יודעים להגיד שהטרדות מיניות בעבודה הינן אסורות והחוק אף מתייחס אליהן בחומרה. אולם מה נחשב להטרדה מינית במקום העבודה? האם הסטנדרטים החלים במקום העבודה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
[brb_collection id=3890]
דילוג לתוכן