logo

סוגי הטרדות מיניות

הטרדה מינית הינה שם כולל לקבוצת התנהגויות מיניות בלתי הולמות. את ההתנהגויות הללו ניתן לסווג לשני סוגים עיקריים – הטרדה מינית מילולית והטרדה מינית במעשים. להלן נרחיב אודות הסוגים הללו ובכלל על ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית. המשיכו לקרוא ומצאו את כל המידע החשוב בנושא סוגי הטרדות מיניות וההשלכות של הטרדות אלו.

 

הטרדה מינית – הגדרה

כדי להבין אילו סוגי הטרדות מיניות יש, ברצוני להציג תחילה את 5 ההתנהגויות המוגדרות כהטרדה מינית על פי החוק למניעת הטרדה מינית. אני אדגיש כי אלו הן ההגדרות הבסיסיות בלבד והן מתרחבות ומסתעפות בהתאם למערכי נסיבות ספציפיים. עם זאת, ישנה חשיבות להכרה של הגדרות הבסיס אם ברצוננו להבין מהי הטרדה מינית. 5 ההתנהגויות המוגדרות כהטרדה הן:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם, אשר הראה כי אינו מעוניין בהצעות אלו;
  4. התייחסויות מיניות חוזרות המופנות לאדם, אשר הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלו;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם, ובכלל כך פרסום תצלומים מיניים ללא הסכמה או התייחסות מבזה לנטייתו המינית של אדם.

 

אם כן, כל אחת מאותן התנהגויות נחשבת להטרדה מינית. מי שביצע אחד ממעשים אלו מטריד מינית וניתן יהיה להעמיד אותו לדין על כך. נעמיק בכל אחת מההתנהגויות ונסווג אותן לשני סוגים של הטרדות מיניות. עוד קודם לכן, אציג טבלה קצרה המפרטת אודות סוגי הטרדות מיניות.

 

טבלת סוגי הטרדות מיניות

הטרדה מינית מילולית הטרדה מינית במעשים העונש המקסימלי על ההטרדה
סחיטה באיומים V 7/9 שנות מאסר כתלות בנסיבות העבירה
מעשים מגונים V 1-15 שנות מאסר כתלות בנסיבות העבירה
הצעות מיניות חוזרות V שנתיים מאסר
התייחסויות מיניות חוזרות V שנתיים מאסר
התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם V שנתיים מאסר

 

סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים

סעיף 3 (א) (1) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע בזו הלשון:

"הטרדה מינית היא… סחיטה באיומים, כמשמעותה בסעיף 428 לחוק העונשין, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני"

הסעיף מגדיר סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים כהטרדה מינית. סחיטה באיומים מוגדרת בחוק העונשין באופן מרחיב למדי. למעשה, כמעט כל מה שניתן לחשוב עליו כסחיטה, יוגדר כסחיטה. זאת, בין אם הסחיטה נעשית באלימות, בדיבור, באופן משתמע וכן הלאה.

כדי להכריע האם התנהגות כלשהי נחשבת לסחיטה, צריך לבחון האם נכלל בה איום כלשהו במטרה להשיג דבר מה. ככלל, ככל שהתשובה לשאלה זו תהיה חיובית, בית המשפט יראה בהתנהגות כסחיטה באיומים. במקרים בהם הסחיטה היא למעשה בעל אופי מיני, הרי שמדובר בהטרדה מינית.

 

מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין

כפי שראינו, גם מעשים מגונים נחשבים להטרדה מינית. מהם מעשים מגונים? התשובה לשאלה זו מצויה גם היא בחוק העונשין. חוק העונשין קובע כי מעשים מגונים הם מעשים הנעשים באדם אחר או בפניו, לשם ביזוי, גירוי או סיפוק מיניים. לא נעמיק בהגדרתם של מעשים מגונים בחוק העונשין אלא נציין בקצרה כי מגע מיני בלתי רצוי, כפייה מינית, אוננות בפני אדם אחר ואף התערטלות בפניו, ייחשבו למעשים מגונים. ממילא, מעשים אלו מהווים הטרדה מינית.

 

הצעות מיניות חוזרות

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר הצעות מיניות חוזרות כהטרדה מינית. זאת, בתנאי שהן מופנות לנפגעת ספציפית אשר הביעה את התנגדותה לאותן הצעות. בנקודה זו חשוב לי להדגיש כי החוק מפרט שורה של מקרים, בהם אין צורך שהנפגעת תביע את התנגדותה להצעות המיניות. במקרים אלו קיים חשש לניצול יחסי מרות מצדו של המטריד, ומכיוון שכך עצם ההצעות נחשבות להטרדה מינית.

נשים לב כי בניגוד להטרדות המיניות הקודמות, בהטרדה מינית מסוג זה עצם האמירות המיניות נחשבות להטרדה. זאת, גם בהיעדר כל מגע שהוא בין המטריד למוטרדת. עוד נשוב לנקודה זו בהמשך.

 

התייחסויות מיניות חוזרות

התייחסויות מיניות חוזרות דומות מאוד להצעות המיניות החוזרות. גם כאן, נדרש מלכתחילה כי המוטרדת תתנגד לאותן התייחסויות אולם בהתקיים חשש לניצול יחסי מרות, דרישה זו מתייתרת. הטרדה מינית זו דורשת אף היא התנהגות מילולית בלבד שלא מערבת כל מגע פיזי או איומים מצד המטריד.

 

התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם

לבסוף, אף התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם, ובכלל כך לנטייתו המינית, נחשבת להטרדה מינית. בעניין זה, חשוב לשים לב לסעיף 3 (א) (5א). סעיף זה קובע כי הפצת תמונות מיניות של אדם הינה התייחסות מבזה למיניותו וממילא הפצת התמונות מהווה הטרדה מינית. בדומה להתנהגויות הקודמות שהצגתי, גם התנהגות זו הינה מילולית.

 

שני סוגי הטרדות מיניות

מכל האמור לעיל עולה כי ישנם שני סוגים של הטרדות מיניות – הראשון בסוגי הטרדות מיניות הוא הטרדות מיניות במעשים. השני בסוגי הטרדות מיניות הוא הטרדות מיניות מילוליות שאינן כוללות מעשים מיניים ממש.

 

הטרדה מינית במעשים

סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים וכן מעשים מגונים מסווגים כהטרדה מינית במעשים. הדבר מתבטא הן בנסיבות העבירות הכוללות מעשים של ממש מצד המטריד והן בענישה על עבירות אלו, שעלולה להיות חמורה הרבה יותר מהטרדה מינית מילולית.

כפי שהצגתי בטבלה לעיל, העונשים על הטרדה מינית במעשים יכולים להיות חמורים במיוחד. עם זאת, הענישה בפועל לא מגיעה, ברוב המקרים, לעונשי המקסימום שהוצגו. העונשים שיוטלו בפועל על הנאשם תלויים במידה רבה באיכות הייצוג המשפטי של כל אחד מהצדדים. לכן, אין להתפשר על איכות הייצוג בתיקים אלו שכן לייצוג המשפטי השפעה דרמטית על פסק הדין וכן על גזר הדין.

 

הטרדה מינית מילולית

הסוג השני בסוגי הטרדות מיניות הוא הטרדה מינית מילולית. הטרדה מינית זו לא כוללת מעשים מיניים של ממש ואף לא איומים, אלא אמירות מיניות בלתי הולמות וכן הפצת תמונות אינטימיות שלא בהסכמת המצולם. על פי רוב, העונש המקסימלי על עבירות אלו יעמוד על שנתיים מאסר, אולם גם כאן העונשים יכולים להשתנות בהתאם לאיכות הייצוג המשפטי.

 

סיכום

לסיכום, ישנם שני סוגי הטרדות מיניות עיקריים – הטרדה מינית במעשים והטרדה מינית מילולית. אלו מורכבים מ-5 התנהגויות המוגדרות כהטרדה מינית  – סחיטה באיומים ומעשים מגונים הנחשבים להטרדה מינית מעשית, בעוד שהצעות מיניות חוזרות, התייחסויות מיניות חוזרות וכן התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם, נחשבות להטרדה מינית מילולית.

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בכל אחד מסוגי ההטרדות המיניות? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי בתחום? פנו אלינו למשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרדנו מתמחה בתיקי הטרדות מיניות ויצג מאות לקוחות מרוצים בתיקים אלו. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה מלאה על דיסקרטיות. זכרו – ההכרעה המשפטית בתיקים אלו, תלויה במידה רבה באיכות הייצוג המשפטי שלכם. על איכות הייצוג, לא מתפשרים.

שאלות ותשובות בנושא סוגי הטרדות מיניות
5 התנהגויות נחשבות להטרדה מינית. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים, מעשים מגונים, הצעות מיניות חוזרות, התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם וכן התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם. מקובל לסווג התנהגויות אלו לשני סוגי הטרדות מיניות – הטרדה מינית במעשים והטרדה מינית מילולית.
המשמעות של סוגי ההטרדות המיניות מתבטאת בעיקר בענישה על עבירות אלו. ככלל, הענישה על הטרדות מיניות במעשים תהיה מחמירה יותר מהענישה על הטרדה מינית שהיא מילולית בלבד. עם זאת, ייתכנו חריגות והכל תלוי בסופו של דבר בנסיבות המקרה ובאיכות הייצוג המשפטי של כל צד.
נפגעות הטרדה מינית זכאיות לפיצויים מהפוגע בהן. זאת, בין אם מדובר בהטרדה מינית מילולית ובין אם מדובר בהטרדה מינית במעשים. את הפיצויים ניתן לקבל באמצעות הגשת תביעה אזרחית כנגד הפוגע, או באמצעות בקשת פיצויים לנפגעת העבירה במסגרת ההליך הפלילי המתנהל כנגד הפוגע.
יכול להיות הבדל בפיצויים בין סוגי ההטרדה המינית. בית המשפט פוסק פיצויים לנפגעות, בהתאם לחומרת הפגיעה שחוו. לא אחת, הטרדה מינית במעשים חמורה יותר מהטרדה מינית מילולית. בהתאם, הפיצויים שייפסקו על הטרדה מינית במעשים יהיו נדיבים יותר מאלו שייפסקו על הטרדה מינית מילולית.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
הטרדה מינית אצל הגניקולוג

בין כותלי חדר הרופא, שם אמור לשרור אמון מוחלט, אורבת סכנה מפתיעה: הטרדה מינית על ידי גניקולוגים. תופעה חמורה זו, המושתקת פעמים רבות, פוגעת בנשים

פיזיותרפיסט הטרדה מינית

אתם הולכים לפיזיותרפיה כדי לשפר את בריאותכם הפיזית, אבל מה אם הטיפול עצמו הוא זה שפוגע בכם? כן, גם פיזיותרפיסטים יכולים להטריד מינית את מטופליהם,

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

תלונת שווא על אונס

תלונה על עבירה פלילית היא אירוע חמור, שיכול להוביל להשלכות מרחיקות לכת על הנפגע, החשוד והחברה. אך מה קורה כאשר התלונה היא שקרית? בתקופה האחרונה,

הסכמה חופשית

הסכמה חופשית הוא מושג שקשור לעבירות מין, בפרט לעבירות האינוס, ומתאר מצב שבו אישה מסכימה מרצונה החופשי לקיים יחסי מין. ללא הסכמה חופשית יחסי המין

אונס קבוצתי

אונס קבוצתי הוא מעשה חמור מאוד שמוגדר כעבירה פלילית. עבירת אונס קבוצתי היא חלק מקבוצת עבירות האינוס אותן אפשר למצוא בסעיף 345 לחוק העונשין. הסעיף

עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן