logo

הטרדה מינית – חקירת קטין

קטינים שביצעו עבירות מין יוצרים מצב מורכב, בו נדרש למצות את הדין עם הקטין מחד אך לשמור ולהגן עליו מאידך. לכן, נחקק חוק חקירות ילדים, שתפקידו לאזן בין משולש אינטרסים – אינטרס הנפגע, אינטרס הציבור למיצוי הדין עם עבריינים ואינטרס הפוגע. החוק קובע הגבלות וסייגים בכל הנוגע להטרדה מינית – חקירת קטין. להלן נעסוק בכל המידע הקשור לחקירות קטינים על עבירות הטרדה מינית והשלכות החקירות.

 

חקירת קטין לפי החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)

החוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) נחקק במטרה להגן על זכויותיהם של ילדים בהליך הפלילי, לשמור על זכויותיהם של נאשמים ולהגן על האינטרס הציבורי במיצוי הדין עם עבריינים. מתוך משולש אינטרסים זה נולד החוק, היוצר איזונים במרקם עדין זה במטרה לשמור ככל שניתן על כל אחד מהאינטרסים, תוך פגיעה מינימלית באינטרסים האחרים.

החוק מגביל את יכולתה של המשטרה, או של הפרקליטות, לחקור ילדים במסגרת הליכים פליליים. החוק לא עוסק בחקירה על כל עבירה שהיא, אלא רק על עבירות חמורות המנויות בתוספת לחוק. בין היתר, החוק עוסק בחקירות ילדים על עבירות מעשים מגונים לפי חוק העונשין, עבירות המוגדרות כהטרדה מינית לפי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית.

אם כן, חקירת ילדים בתיקי הטרדה מינית מסוג מעשים מגונים, תיעשה לפי הוראות חוק חקירת ילדים. נעמיק בהוראות אלו

חקירת קטין החשוד בהטרדה מינית

ככלל, כל נאשם בעבירה או עד לביצועה מגיע לתחנת משטרה, נחקר על ידי חוקר משטרתי ועל סמך עדות זו נבנה כתב אישום כנגד הנאשם. זאת ועוד, במהלך הדיונים הנאשם והעדים ייחקרו על ידי עורך דין על דוכן העדים בבית המשפט בחקירה ראשית ובחקירה נגדית. החקירה הנגדית הינה חקירה צולבת בה מנסים לערער את אמינותו של הנחקר ולמצוא סדקים בגרסתו.

החוק תופס חקירות אלו, על ידי חוקר משטרתי או על ידי תובע פלילי, כחקירות קשות מנטלית אשר עלולות לפגוע נפשית בנחקר. מכיוון שכך, הוטלו הגבלות על חקירות שכאלו.

אני רוצה לעשות סדר בכל הנוגע לחקירות ילדים, שכן לעיתים נוצר בלבול רב בתחום. קראו בקפידה את הפסקאות הבאות והבינו מהן הוראות החוק באשר לחקירות ילדים על הטרדה מינית מסוג מעשים מגונים. נפתח בסייגים על חקירה במשטרה ולאחר מכן נעסוק בחקירה נגדית בבית המשפט.

חקירה במשטרה עדות בבית המשפט
חשוד שלא מלאו לו 12 לא ייחקר לא יעיד
חשוד בגילאי 12 – 14 / עד או נפגע בגילאי 0-14 חקירה על ידי חוקר ילדים משירותי הרווחה יעיד בכפוף לאישור חוקר הילדים, לא ייחקר נגדית
חשוד / עד קטין בגילאי 14- 18 חקירה על ידי חוקר נוער משטרתי עדות כרגיל

 

חקירת ילד עד גיל 14 במשטרה

ככל שילד שלא הגיע לגיל 12 נחשד בביצוע עבירה פלילית, המשטרה אינה רשאית לחקור אותו כלל. פקידי הסעד ברשויות הרווחה הם הממונים על טיפול במקרים אלו. חשוד שהגיע לגיל 12 אך טרם הגיע לגיל 14, ייחקר על ידי חוקר ילדים מרשויות הרווחה בלבד. חוקר משטרתי לא יוכל לחקור את הילד.

חוק הילדים מרשויות הסעד והרווחה יבצע את החקירה לאחר שקיבל הכשרה ייחודית לחקירות אלו ותוך איזון בין האינטרס הציבורי באכיפת הדין לבין טובת הילד. חוקר הילדים יחקור את הקטין החשוד, יתעד את החקירה ועל סמך חקירה זו ניתן יהיה להגיש כתב אישום כנגד הנער. חקירה שבוצעה על ידי חוקר רגיל שאינו חוקר ילדים אינה ראיה קבילה ולא ניתן להסתייע בה לצורך הרשעת הקטין.

אני רוצה להדגיש כי על פי רוב, הוריו של הילד הנחקר יהיו זכאים לנכוח בחקירה. אם לא הוצגה להורים זכאותם לנכוח בחקירה וההורים אכן לא נכחו בה, ניתן יהיה לערער על תוקפה של החקירה. כמו כן, ישנה חוסר בהירות מסוימת על מי חלות הוראות חוק אלו. האם ההוראות חלות על חקירה של ילדים החשודים בביצוע עבירות בלבד? גם על ילדים שהיו קורבנות לעבירה? ומה דינם של ילדים שהיו עדי ראיה לעבירה?

אכן, החוק לא מגדיר במפורש אילו ילדים יחקרו על ידי חוקרי ילדים. מכיוון שכך, הפסיקה פירשה בפשטות את הוראות החוק כחלות על חקירה של כל ילד בעבירות האמורות. לאור זאת, כל אימת שילד מתחת לגיל 14 יזומן לחקירה על עבירה פלילית חמורה ובכלל כך הטרדה מינית מסוג מעשים מגונים, חקירתו תתבצע על ידי חוקר ילדים בלבד.

 

סייגים לכלל

ישנם שני סייגים חשובים לכלל האמור. הראשון – חקירת ילד שנעשית "בשעת מעשה או תיכף לאחריה". חקירת קטין ספונטנית שכזו יכולה להיערך גם שלא על ידי חוקר ילדים. השני – חקירה על ידי הורה, אפוטרופוס, מי שהילד נמצא בפיקוחו או רופא. תשובות שהילד ישיב לחוקרים אלו הינן ראיות קבילות במשפט.

 

העדה בבית משפט

עד עתה עסקנו בחקירת הילד בבית המשפט. כעת, אני רוצה להרחיב אודות העדת קטין בבית המשפט. דינה של העדת קטין שונה, במידת מה, מדינה של חקירתו. גדרי עדות הילד קבועים בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת הראיות.

ילד החשוד בהטרדה מינית, היה עד להטרדה מינית או היה קורבן להטרדה מינית, לא יזומן להעיד בבית המשפט אלא באישור חוקר הילדים. חוקר הילדים יכול להטיל מגבלות על החקירה, להתנות אותה בכך שהנאשם לא יהיה נוכח באולם בזמן מתן העדות, להורות על גביית העדות בלשכת השופט ולא באולם בית המשפט ועוד כהנה וכהנה.

זאת ועוד, חוקר הילדים יוכל להורות על הפסקת העדות אף לאחר תחילתה של העדות. במקרים אלו, וכן במקרים בהם החוקר לא אישר כלל את עדותו של הקטין, החוקר ישלים את עדותו של הקטין על סמך החקירה שערך לילד והתיעוד שלה.

 

איסור חקירה נגדית

ילד שהעיד בבית המשפט באישור חוקר ילדים, לא ייחקר בחקירה נגדית. מדובר בפגיעה משמעותית בזכויותיו של הצד שכנגד, שכן חקירה נגדית היא כמעט זכות יסוד המוקנית לכל צד במשפט ובמיוחד לנאשם. כדי לאזן את הפגיעה, נקבע שהרשעת הנאשם לא תתבסס על עדות הילד לבדה ויש למצוא לא חיזוקים וסיוע בחומר הראיות.

 

חקירת קטין בגילאי 14 – 18

לקוחות רבים פונים אליי ושואלים מי יחקור את הילד שלהם שהוא אמנם קטין, אך מלאו לו 14 שנה. התשובה היא שנערים אלו ייחקרו על ידי חוקר נוער משטרתי ולא על ידי חוקר ילדים מהרווחה. כמו כן, לא יוטלו מגבלות על עדותם של נערים אלו בבית המשפט. אם כן, חקירת קטין על הטרדה מינית מוגבלת בעיקרה ביחס לילדים שלא הגיעו לגיל 14, אך לאחר גיל 14 רוב המגבלות תוסרנה. זאת, מלבד חקירתם על ידי חוקר נוער

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בעבודה? זקוקים לייצוג משפטי בתחום? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרדנו מתמחה בתיקי הטרדות מיניות וייצג מאות לקוחות מרוצים בתחום. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

חקירת ילד עד גיל 14 במשטרה

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית – חקירת קטין
החוק מורה כי חקירתו של ילד על עבירות הטרדה מינית תתבצע על ידי חוקר ילדים משירותי הרווחה. חקירתו של קטין שמלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18, תתבצע על ידי חוקר נוער משטרתי.
סעיף 1 לחוק לתיקון פקודת הראיות (הגנת ילדים) קובע שקטין הוא כל מי שלא מלאו לו 18 שנה. ילד הוא מי שלא מלאו לו 14. ההגנות על חקירת ילד מרובות יותר מההגנות על קטין שכבר מלאו לו 14 שנה.
ראשית, ילדים לא יעלו לדוכן העדים אלא באישור חוקר ילדים. שנית, חוקר הילדים יוכל להתנות את עדותם בתנאים שונים שנועדו להגן עליהם, דוגמת הוצאת הנאשם מאולם בית המשפט בזמן החקירה. בנוסף, חוקר הילדים רשאי להורות על הפסקת העדות לפני סיומה אם נוכח שהיא פוגעת בילד. לבסוף, הילד לא ייחקר בחקירה נגדית.
ככל שחוקר הילדים החליט שהילד לא יוכל להעיד או שהוא קטע את חקירתו, החוקר יעיד במקום הילד על דבריו של הילד. עם זאת, החוק קובע כי לא ניתן יהיה להרשיע אדם על סמך עדות זו. נדרש למצוא לעדות סיוע בחומר הראיות כדי שניתן יהיה להרשיע אדם על פיה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן