logo

איסור פרסום בעבירות מין

איסור פרסום הוא הוראת חוק המגבילה את חופש הביטוי, ומחייבת את העיתונות ואמצעי התקשורת האחרים שלא לפרסם מידע מסוים. איסור הפרסום נועד להגן על אינטרסים חשובים של החברה, כגון פרטיות הנפגעים מעבירות מין, שמו הטוב של הנפגע, הליכי החקירה והמשפט ושלום הציבור.

מה הוא איסור פרסום ועל מי הוא חל?

איסור הפרסום הוא הוראת חוק גמישה, שניתן לפרש אותה בהתאם לנסיבות הספציפיות. איסור הפרסום אינו חל באופן מוחלט. ישנם חריגים לאיסור הפרסום, כגון הסכמת הנפגע, צו בית משפט, או אינטרס ציבורי עליון.

איסור הפרסום חל על כל מי שעוסק בתקשורת, לרבות עיתונאים, כתבים, בלוגרים ועורכי דין העוסקים בתחום התקשורת. איסור הפרסום חל גם על כל מי שמפיץ מידע תקשורתי, לרבות אתרים אינטרנטיים, רשתות חברתיות וערוצי תקשורת אחרים.

איסור הפרסום יכול לחול על מידע מגוון, כגון:

 • שמו של הנפגע מעבירת מין.
 • פרטים מזהים אחרים של הנפגע, כגון מקום מגוריו, מקום לימודיו או מקום עבודתו.
 • פרטים מהחקירה או מהמשפט, כגון תיאור העבירה, פרטי החשוד או הנאשם או טענות הצדדים.
 • איסור הפרסום יכול לחול גם על מידע אחר, כגון מידע שעלול לסכן את שלום הציבור או לפגוע באינטרסים ציבוריים חשובים אחרים.

להלן כמה דוגמאות לאיסור פרסום:

 • איסור פרסום שמו של קטין שנפגע מעבירת מין, לפי סעיף 74 לחוק העונשין.
 • איסור פרסום פרטים מהחקירה או מהמשפט בעבירות מין, לפי סעיף 75 לחוק העונשין.
 • איסור פרסום מידע שעלול לסכן את שלום הציבור, לפי סעיף 13 לחוק איסור לשון הרע.

היקף איסור הפרסום בעבירות מין

כפי שצוין, איסור הפרסום יכול לחול על מידע מגוון וסוגים שונים שלו.

איסור פרסום שמו של הנפגע

איסור פרסום שמו של הנפגע הוא אחד ההיבטים החשובים ביותר של איסור הפרסום בעבירות מין. איסור זה נועד להגן על פרטיות הנפגע ולמנוע את החשיפה שלו לציבור. האיסור על פרסום שמו של הנפגע חל על כל עבירות המין, ללא קשר לגיל הנפגע או לחומרת העבירה. עם זאת, ישנם כמה חריגים לאיסור זה, כגון:

 • אם הנפגע מסכים לפרסום שמו.
 • אם פרסום שמו של הנפגע חיוני לצורך הגנה על שלום הציבור או לצורך מניעת עבירה נוספת.
 • אם פרסום שמו של הנפגע נדרש לצורך משפטו של החשוד או הנאשם.

 

איסור פרסום פרטים מזהים אחרים של הנפגע

בנוסף לאיסור על פרסום שמו של הנפגע, קיים גם איסור על פרסום פרטים מזהים אחרים של הנפגע, כגון מקום מגוריו, מקום לימודיו, או מקום עבודתו. איסור זה נועד להגן על פרטיות הנפגע ולמנוע את פגיעה בשמו הטוב. גם כאן, האיסור על פרסום פרטים מזהים אחרים של הנפגע חל על כל עבירות המין, ללא קשר לגיל הנפגע או לחומרת העבירה אך גם כאן קיימים אותם חריגים שהוזכרו קודם.

איסור פרסום פרטים מהחקירה או מהמשפט

איסור פרסום פרטים מהחקירה או מהמשפט בעבירות מין נועד להגן על הליכי המשפט ולמנוע את פגיעה בזכות החשוד או הנאשם להליך הוגן.

מעמדו המשפטי של איסור פרסום

איסור הפרסום הוא הוראת חוק המגבילה את חופש הביטוי, ולכן הוא כפוף לבחינה משפטית. החוקיות של איסור הפרסום נבחנת בהתאם לחוקה, לחוק יסוד: חופש הביטוי, ולפסיקה של בית המשפט העליון. סעיף 19 לחוקה קובע כי "חופש הביטוי, חופש העיתונות וחופש ההתארגנות יהיו מובטחים". עם זאת, סעיף זה מאפשר להגביל את חופש הביטוי במקרים מיוחדים, למשל כדי להגן על שלום הציבור או על זכויותיהם של אחרים.

בית המשפט העליון קבע כי איסור הפרסום בעבירות מין הוא חוקתי, בתנאי שהוא מידתי ומוגבל למטרות ראוי. אכיפת איסור הפרסום נעשית על ידי משטרת ישראל, על ידי הפרקליטות, ועל ידי בית המשפט. מי שמפר את איסור הפרסום בעבירות מין צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר.

דעות בעד ונגד איסור הפרסום

איסור הפרסום בעבירות מין הוא נושא מורכב, המעורר דיון ציבורי ער. ישנם תומכים ומתנגדים לאיסור הפרסום, כל אחד עם טיעונים משלו.

תומכי איסור הפרסום

תומכי איסור הפרסום טוענים כי איסור זה חיוני להגנה על אינטרסים חשובים של החברה, כגון:

 • פרטיות הנפגעים: איסור הפרסום מגן על פרטיות הנפגעים מעבירות מין, ומונעת את החשיפה שלהם לציבור. חשיפה זו יכולה לגרום לנפגעים להרגיש מושפלים, מאוימים, או פגועים.
 • שמם הטוב של הנפגעים: איסור הפרסום מגן על שמם הטוב של הנפגעים מעבירות מין. חשיפה פומבית של שמו של הנפגע יכולה לגרום לסטיגמה חברתית ולפגוע ביכולתו של הנפגע, למשל, להתקבל לעבודות ולקיים מערכות יחסים.
 • הליכי החקירה והמשפט: איסור הפרסום מגן על הליכי החקירה והמשפט בעבירות מין. חשיפה פומבית של פרטים מהחקירה או מהמשפט יכולה לפגוע בזכות החשוד או הנאשם להליך הוגן.
 • שלום הציבור: איסור הפרסום יכול לסייע בהגנה על שלום הציבור. חשיפה פומבית של פרטים מעבירות מין יכולה לעורר פאניקה או אלימות.

מתנגדי איסור הפרסום

מתנגדי איסור הפרסום טוענים כי איסור זה פוגע בזכות הציבור לדעת, וביכולת של התקשורת לבצע את תפקידה. הם טוענים כי איסור הפרסום יכול לפגוע ביכולת של הציבור להבין את היקף התופעה, ולגבש מדיניות יעילה למניעתה. עוד טוענים מתנגדי איסור הפרסום כי הוא אינו יעיל בהגנה על הנפגעים. הם טוענים כי הנפגעים מעבירות מין נוטים להיות מוכרים בקהילה שלהם, גם אם שמם אינו פורסם.

עו"ד אלעד שאול

עורך הדין אלעד שאול הוא מומחה בדיני עבירות מין, ובעל ניסיון רב בייצוג נפגעים וחשודים בעבירות אלו. עו"ד שאול מבין את המורכבות של עבירות מין, והוא ער להשלכות האפשריות שלהן על הנפגעים, על החשודים ועל החברה כולה. עו"ד שאול שם דגש על הגנה על פרטיות הנפגעים, ועל מתן ייצוג משפטי מקצועי ויעיל לחשודים.

אם אתה קורבן לעבירת מין, או אם אתה חשוד בעבירת מין, עו"ד אלעד שאול יכול לעזור לך. עו"ד אלעד שאול יעניק לך ייעוץ משפטי יסודי, ויסייע לך להבין את הזכויות והאפשרויות שלך. לפרטים נוספים,  צרו קשר עם המשרד בטלפון 052-533-3535.

סיכום

דעות בעד ונגד איסור הפרסום הן מורכבות ומגוונות. אין תשובה חד משמעית לשאלה האם איסור הפרסום הוא ראוי או לא. ההחלטה בנושא זה צריכה להיעשות בהתחשב בכל השיקולים הרלוונטיים, לרבות אינטרסים של הנפגעים, החשוד או הנאשם, והציבור. בסופו של דבר, ההחלטה בנושא איסור הפרסום היא החלטה אתית. השיקולים בהחלטה זו הם החשיבות של הגנה על פרטיות הנפגעים, הצורך להגן על הליכי החקירה והמשפט והזכות של הציבור לדעת.

 

 

 

שאלות ותשובות בנושא איסור פרסום בעבירות מין
אם הוגשה תלונה במשטרה על עבירה מין שבה הנך קורבן, ייתכן שיוגש צו איסור פרסום שיגן על פרטיותך. אם צו איסור פרסום הוגש, אתה תקבל הודעה על כך מבית המשפט. ההודעה תכלול את פרטי הצו, לרבות את השמות של הנפגעים והחשודים. אם אינך יודע אם הוגש צו איסור פרסום, אתה יכול לפנות לבית המשפט שבו הוגש התיק הפלילי. בית המשפט יהיה רשאי לספק לך מידע על הצו, אם הוא קיים. בנוסף, אתה יכול לבדוק את אתרי האינטרנט של המשטרה או של הפרקליטות. אתרים אלה עשויים לפרסם רשימות של צוות איסור פרסום שהוצאו.
אתה יכול לפנות לבית המשפט שבו הוגש התיק הפלילי. בית המשפט יהיה רשאי לספק לך מידע על הצו, אם הוא קיים. בנוסף, אתה יכול לפנות למשטרה או לפרקליטות. גורמים אלה עשויים להיות מסוגלים לספק לך מידע על הצו, אם הוא קיים. כמו כן, אתה יכול לבדוק את אתרי האינטרנט של המשטרה או של הפרקליטות. אתרים אלה עשויים לפרסם רשימות של צוות איסור פרסום שהוצאו.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן